Privacybeleid

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

In beginsel verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionele website en van onze inhoud en diensten. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering wordt gemaakt voor gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is vooraf toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens bij wet is toegestaan.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor verwerkingen met persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a), van de algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) van de EU als rechtsgrondslag. Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient Art. 6 (1) b 2 DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf onderworpen is, dient Art. 6 (1) lit. c DSGVO als rechtsgrondslag dienen. Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient artikel 6, lid 1, onder d), DSGVO als rechtsgrondslag. Indien de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient Art. 6 (1) lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag komt te vervallen. Voorts mogen gegevens worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgever daarin heeft voorzien in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de voornoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij het voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst noodzakelijk is de gegevens te blijven bewaren.

IV. Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die u aanroept. De volgende gegevens worden verzameld:

(1) Informatie over het type browser en de gebruikte versie
(2) het besturingssysteem van de gebruiker
(3) de internetdienstverlener van de gebruiker
(4) Het IP-adres van de gebruiker
(5) Datum en tijdstip van toegang
(6) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website
(7) Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website

De gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats. Deze doeleinden zijn ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

bewaartermijn

De gegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd. In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Opslag verder dan dit is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende cliënt niet meer mogelijk is.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg is er geen bezwaar mogelijk van de kant van de gebruiker.

V. Gebruik van cookies

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer u terugkeert naar de website. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging.

De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en doorgegeven:

(1) Taalinstellingen
(2) Landinstellingen
(3) Artikelen in een winkelwagentje
(4) Items op de verlanglijst
(5) Items in de vergelijkingslijst
(6) Laatst bezochte pagina

Wij gebruiken ook cookies op onze website waarmee wij het surfgedrag van gebruikers kunnen analyseren. De volgende gegevens kunnen op deze manier worden doorgegeven:

(1) Ingevoerde zoektermen
(2) Frequentie van pageviews
(3) Gebruik van websitefuncties

Bij het oproepen van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming verkregen voor de verwerking van persoonsgegevens die in dit kader worden gebruikt. In dit verband wordt ook verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker in dit verband zijn toestemming heeft gegeven.

Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.

Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

(1) Overdracht van landinstellingen
(2) Vaststelling van taalinstellingen
(3) Het onthouden van zoektermen
(4) Winkelwagen
Wenslijsten
(6) Vergelijkende lijst
(7) Onthoud de laatste pagina

De door middel van technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen. De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analyse-cookies leren wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren. In deze doeleinden schuilt ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door de gebruiker doorgestuurd naar onze site. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Ook dit kan worden geautomatiseerd. Als de cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

VI. Nieuwsbrief

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website heeft u de mogelijkheid om u in te schrijven voor een gratis nieuwsbrief. Bij de inschrijving voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invoermasker aan ons doorgegeven:

E-mailadres, facultatief naam, bedrijf, contactgegevens.

Bovendien worden bij de registratie de volgende gegevens verzameld:

(1) IP-adres van de oproepende computer
(2) Datum en tijdstip van registratie

Voor de verwerking van gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens het registratieproces en wordt verwezen naar dit privacybeleid. In verband met de verwerking van gegevens voor de verzending van nieuwsbrieven worden de gegevens alleen binnen de LEISTER-groep doorgegeven, voor het overige worden ze niet aan derden doorgegeven. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens na inschrijving op de nieuwsbrief door de gebruiker is, indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De rechtsgrondslag voor het verzenden van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is § 7 para. 3 UWG.

Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker wordt gebruikt om de nieuwsbrief te bezorgen. Het verzamelen van andere persoonsgegevens tijdens het registratieproces dient om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

bewaartermijn

De gegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. De overige persoonsgegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, worden gewoonlijk na een periode van zeven dagen gewist.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de betrokken gebruiker te allen tijde worden opgezegd. Daartoe vindt u in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link. Zo kunt u ook uw toestemming intrekken voor de opslag van persoonsgegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld.

VII. Inschrijving

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd en aan ons doorgegeven en opgeslagen. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. De volgende gegevens worden verzameld als onderdeel van het registratieproces:

Naam, bedrijf, contactgegevens incl. e-mail adres

Bij de registratie worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Het IP-adres van de gebruiker
(2) Datum en tijdstip van registratie

In het kader van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens verkregen.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. Indien de registratie dient ter uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is of ter uitvoering van precontractuele maatregelen, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

Doel van de gegevensverwerking

Gebruikersregistratie is vereist voor de levering van bepaalde inhoud en diensten (bv. individuele gebruikers- en toestelgegevens) op onze website. Bovendien is de registratie van de gebruiker noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. (Art. 6, lid 1, onder b), DSGVO)

bewaartermijn

De gegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Dit is het geval voor de gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, indien de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd. Dit is het geval voor de gegevens die worden verzameld tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook na de sluiting van het contract kan het nodig zijn persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen (bv. belastingvoorschriften).

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Als gebruiker hebt u de mogelijkheid de registratie op elk moment te annuleren. U kunt de over u opgeslagen gegevens te allen tijde laten wijzigen.
Indien de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is vroegtijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen verwijdering niet in de weg staan.

VIII. Contactformulier en e-mail

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar, dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Indien een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze data zijn:

Naam, bedrijf, contactgegevens incl. e-mail

De volgende gegevens worden ook opgeslagen op het moment dat het bericht wordt verzonden:

(1) Het IP-adres van de gebruiker
(2) Datum en tijdstip van registratie

Voor de verwerking van gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens de indieningsprocedure en wordt verwezen naar dit privacybeleid. Het is ook mogelijk contact met ons op te nemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de met de e-mail meegezonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. In dit verband worden gegevens alleen binnen de Leister-groep doorgegeven, niet aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van het gesprek.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in de loop van het verzenden van een e-mail worden verzonden, is Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Indien het e-mailcontact het sluiten van een overeenkomst beoogt, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) lit. b DSGVO.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens van het invoermasker dient ons alleen voor de behandeling van de totstandbrenging van het contact. In het geval van contact via e-mail vormt dit ook het noodzakelijke rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens. De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

bewaartermijn

De gegevens zullen worden gewist/geblokkeerd zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en die welke per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd. Om de twee jaar wordt nagegaan of de gegevens moeten worden gewist/geblokkeerd; daarnaast moet rekening worden gehouden met wettelijke archiveringsverplichtingen. De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met ons zullen in dit geval worden gewist.

IX. Google-diensten, analytics en plugins

Gebruik van webanalyse door Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door bezoekers wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen.

Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Bovendien kan de gebruiker voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan zijn gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als alternatief voor de browser plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, kan de gebruiker op de volgende link klikken om een opt-out cookie in te stellen die het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst zal voorkomen (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. In het geval van het verwijderen van de cookies in de browser, moet de link opnieuw worden aangeklikt): Google Analytics deactiveren

Gebruik van Google Maps

Wij gebruiken Google Maps van Google om plattegronden, kaarten, terreingegevens of geografische kaarten weer te geven. Deze dienst registreert uw IP-adres, welke van onze internetpagina's u hebt bezocht en, indien van toepassing, verdere gegevens die Google nodig heeft voor het leveren van de kaarten (bijv. locatiegegevens). De gegenereerde informatie wordt opgeslagen op een server in de VS. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in opdracht van ons of Google verwerken. Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie en een gemakkelijke lokalisering van de diensten die wij aanbieden. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gebruik van YouTube

Wanneer u ons bezoekt op YouTube, verzamelt en verwerkt Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, als de operator van YouTube, persoonlijke gegevens op de volgende manier
In de mate zoals bepaald in hun privacyverklaringen. U kunt toegang krijgen tot de verklaring inzake gegevensbescherming via de volgende link:
https://policies.google.com/privacy

Wij gebruiken de statistische analyses van YouTube (de bezoeken aan ons YouTube-kanaal, het aantal interacties, de bezoeken en het gemiddelde
duur van het afspelen van video's, informatie over uit welke landen en steden onze bezoekers afkomstig zijn, en statistieken over de verhouding tussen mannen en vrouwen van onze bezoekers) over het gebruik van ons YouTube-kanaal, die YouTube in geanonimiseerde vorm verstrekt via de "Analytics"-dienst. Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door ons zijn niet mogelijk.

In verband met ons YouTube-kanaal verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

(1) Uw YouTube-gebruikersnaam, evenals opmerkingen op ons YouTube-kanaal en berichten die u naar ons stuurt via ons YouTube-kanaal.
(2) Uw activiteit op ons YouTube-kanaal via de YouTube Analytics-dienst, zoals bezoeken aan onze website, het volume van interacties, bezoeken en de gemiddelde duur van videovertoningen, informatie over uit welke landen en steden onze bezoekers afkomstig zijn, en statistieken over de algemene relaties van onze bezoekers.
(3) Andere informatie die nodig is om te reageren op vragen van onze bezoekers of om onze bezoekers op een unieke manier te identificeren in onze systemen.

Wij bewaren of verwerken geen andere persoonlijke gegevens dan uw YouTube-gebruikersnaam wanneer u ons een direct bericht stuurt.

X. Sociale-mediadiensten, analytics en plugins

Gebruik van Facebook

De Facebook fanpagina's ("Fanpagina") worden beheerd door Facebook Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ierland ("Facebook"). Wanneer u onze Fanpage bezoekt, verwerkt Facebook uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met hun privacybeleid, dat te vinden is op de volgende link:
https://www.facebook.com/policy.php kunnen vinden

In verband met ons socialemediakanaal op Facebook verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

(1) Uw Facebook-gebruikersnaam, evenals opmerkingen op onze fanpagina en berichten die u via onze fanpagina hebt verzonden.
(2) Andere informatie die nodig is om te reageren op verzoeken van onze bezoekers of om onze bezoekers op een unieke manier te identificeren in ons systeem.
(3) Uw activiteit op onze Fan Page via de "Insights"-dienst van Facebook, zoals bezoeken aan onze website, volume van interacties, bezoeken en gemiddelde duur van het afspelen van video's, informatie over uit welke landen en steden onze bezoekers afkomstig zijn, en statistieken over de algemene relaties van onze bezoekers.

Wij maken gebruik van de door Facebook verstrekte statistische analyses (de bezoeken aan onze Fanpage, het aantal interacties, de bezoeken en de gemiddelde duur van het afspelen van video's, informatie over uit welke landen en steden onze bezoekers afkomstig zijn, en statistieken over de verhouding tussen mannen en vrouwen van onze bezoekers) over het gebruik van onze Fanpage, die Facebook in geanonimiseerde vorm verstrekt via de dienst "Insights". Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door ons zijn niet mogelijk.

Gedetailleerde informatie over Facebook "Insights" is te vinden op de volgende link:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Wij en Facebook worden daarom beschouwd als "gezamenlijke verantwoordelijken" in de zin van de GDPR en hebben daarom een overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid gesloten om te voldoen aan de vereisten van de GDPR. U kunt deze overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid via de volgende link bekijken:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Hier vindt u alle informatie die voor u als betrokkene van belang is, met name met betrekking tot de uitoefening van uw rechten uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Buiten de verwerking van persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze Privacykennisgeving, hebben wij geen mogelijkheid om de verwerking van persoonlijke gegevens in verband met uw gebruik van onze Fanpage te controleren.

Gebruik van Facebook Plug-ins

Op grond van ons rechtmatig belang bij de analyse, optimalisatie en werking van ons online-aanbod (in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO), maakt deze website gebruik van de Facebook Social Plugin, die wordt aangeboden door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS). De embeddings zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de termen "Vind ik leuk", "Vind ik leuk", "Delen" in de kleuren van Facebook (blauw en wit). Informatie over alle Facebook plugins is te vinden via de volgende link:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook Inc. houdt zich aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

De plugin brengt een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-servers. De exploitant van de website heeft geen invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plugin aan de servers van Facebook Inc. doorgeeft.

Meer informatie vindt u hier:
https://www.facebook.com/help/186325668085084

De plugin informeert Facebook Inc. dat u als gebruiker deze website hebt bezocht. De mogelijkheid bestaat dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Als u tijdens uw bezoek aan deze website bent ingelogd op uw Facebook-account, wordt de hierboven vermelde informatie daaraan gekoppeld. Als u de functies van de plugin gebruikt - bijvoorbeeld door een bericht te delen of te "liken" - wordt de betreffende informatie ook aan Facebook Inc. doorgegeven. Wilt u voorkomen dat de Facebook. Inc. deze gegevens aan uw Facebook-account koppelt, dient u zich voor uw bezoek aan deze website bij Facebook uit te loggen en de opgeslagen cookies te verwijderen. Via uw Facebook-profiel kunt u verdere instellingen met betrekking tot de gegevensverwerking voor reclamedoeleinden uitvoeren of bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. U kunt de profielinstellingen op Facebook openen via de volgende link:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Deactiveringspagina voor cookies van de Amerikaanse website:
http://optout.aboutads.info/?c=2#!

Deactiveringspagina voor cookies van de Europese website:
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!

Welke gegevens, met welk doel en in welke mate Facebook verzamelt, gebruikt en verwerkt en welke rechten en instelmogelijkheden u heeft om uw privacy te beschermen, kunt u lezen in het privacybeleid van Facebook. U kunt ze hier vinden:
https://www.facebook.com/about/privacy/

Gebruik van LinkedIn

Wanneer u onze LinkedIn-pagina's bezoekt, worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van LinkedIn, dat te vinden is op de volgende link:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA ("LinkedIn").

In verband met onze LinkedIn-pagina's verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

(1) Uw LinkedIn-gebruikersnaam, evenals opmerkingen op onze LinkedIn-pagina's en berichten die u via onze LinkedIn-pagina's naar ons stuurt.
(2) Uw activiteit op onze LinkedIn pagina's via LinkedIn analytics ("LinkedIn Page Insights"), bijvoorbeeld het aantal activiteiten op onze pagina's.
(3) Andere informatie die nodig is om te reageren op vragen van onze bezoekers of om onze bezoekers op een unieke manier te identificeren in onze systemen.

Wij gebruiken de door LinkedIn verstrekte statistische informatie (de bezoeken aan onze website, het aantal interacties, informatie over uit welke landen en steden onze bezoekers afkomstig zijn en statistieken over het werkterrein van onze bezoekers) over het gebruik van onze LinkedIn pagina's in anonieme vorm. Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door ons zijn niet mogelijk.

Daarom is er sprake van "gezamenlijke verantwoordelijkheid" in de zin van de GDPR. De overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid is te vinden op de volgende link:
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

Hier vindt u alle informatie die voor u als betrokkene van belang is, met name over de wijze waarop u uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming kunt uitoefenen. Buiten de in deze privacyverklaring beschreven verwerking van persoonsgegevens, hebben wij geen enkele mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw gebruik van onze LinkedIn-pagina's.

Gebruik van LinkedIn plug-ins

De LinkedIn Plus-ins die op onze website worden gebruikt, zijn gemarkeerd met een LinkedIn-logo. Wanneer u een pagina van onze website opent die dergelijke plug-ins bevat, worden deze in eerste instantie uitgeschakeld. De plug-ins worden alleen geactiveerd als je op de corresponderende LinkedIn login of knop klikt.
Een overzicht van LinkedIn's plug-ins en hun verschijningsvorm vind je hier:
https://www.linkedin.com/developers/

Wanneer u onze LinkedIn plug-ins gebruikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van LinkedIn, dat u kunt vinden op de volgende link:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA ("LinkedIn").

Gebruik van Twitter

Wanneer u ons op Twitter bezoekt, verzamelt en verwerkt Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, als de exploitant van Twitter, persoonsgegevens in de mate die in zijn privacybeleid wordt beschreven. U kunt het privacybeleid downloaden via de volgende link:
Kijk op https://twitter.com/de/privacy.

Wij gebruiken de statistische informatie (de bezoeken aan onze Twitterpagina, het aantal interacties, informatie over uit welke landen en steden onze bezoekers afkomstig zijn, en statistieken over de geslachtsverhouding van onze bezoekers) over het gebruik van onze Twitterpagina die Twitter in geanonimiseerde vorm via de dienst "Twitter Analytics" ter beschikking stelt. Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door ons zijn niet mogelijk.

In verband met onze Twitter-pagina verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

(1) Uw Twitter-gebruikersnaam en opmerkingen op onze Twitter-pagina's en berichten die u naar ons stuurt via onze Twitter-pagina.
(2) uw activiteit op onze Twitterpagina's via de "Analytics"-dienst, bijvoorbeeld bezoeken aan onze website, het bereik van berichten, informatie over uit welke landen en steden onze bezoekers afkomstig zijn, en statistieken over de verhouding tussen mannen en vrouwen van onze bezoekers.
(3) Andere informatie die nodig is om te reageren op vragen van onze bezoekers of om onze bezoekers op een unieke manier te identificeren in onze systemen.

Wij bewaren of verwerken geen andere persoonsgegevens dan uw Twitter-gebruikersnaam wanneer u ons een direct bericht stuurt.

Gebruik van Twitter plug-ins

Twitter wordt beheerd door Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). De plug-ins zijn gemarkeerd met een LinkedIn logo. Wanneer u een pagina van onze website opent die dergelijke plug-ins bevat, worden deze in eerste instantie uitgeschakeld. De plug-ins worden alleen geactiveerd als u op de bijbehorende knop klikt.

Een overzicht van de plug-ins van Twitter en hun verschijningsvorm vindt u hier:
https://developer.twitter.com

Informatie over gegevensbescherming bij Twitter vindt u hier:
https://twitter.com/de/privacy.

Gebruik van Instagram

De Instagram-pagina's worden beheerd door Facebook Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ierland, de dienstverlener van Instagram. Wanneer u onze Instagram-pagina's bezoekt, verwerkt Instagram uw persoonsgegevens in overeenstemming met het daar geldende privacybeleid, dat u kunt vinden op de volgende link:
https://help.instagram.com/519522125107875

Wij gebruiken de statistische informatie die Instagram via de Instagram-dienst "Insights" verstrekt (de bezoeken aan onze website, het aantal interacties, informatie over uit welke landen en steden onze bezoekers afkomstig zijn en statistieken over de verhouding tussen mannen en vrouwen van onze bezoekers) over het gebruik van de Instagram-pagina's in anonieme vorm. Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door ons zijn niet mogelijk.

In verband met ons socialemediakanaal op Instagram verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

(1) Uw Instagram-gebruikersnaam, evenals opmerkingen op onze Instagram-pagina's en berichten die u naar ons stuurt via onze Instagram-pagina's.
(2) Uw activiteiten op onze Leister Instagram-pagina via de dienst Instagram Insights, bijv. bezoeken aan onze website, het bereik van posts, informatie over uit welke landen en steden onze bezoekers afkomstig zijn en statistieken over de genderverhouding van onze bezoekers.
(3) Andere informatie die nodig is om te reageren op vragen van onze bezoekers of om onze bezoekers op een unieke manier te identificeren in onze systemen.

Use of SalesViewer

This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.

In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally.

The data stored by Salesviewer will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.

The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.

XI. Gebruik van andere dienstverleners

Gebruik van het Shopify-winkelsysteem

Wij gebruiken het shopsysteem van de dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify"), met het oog op het hosten en weergeven van de online winkel op basis van verwerking in onze naam. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. In het kader van de bovengenoemde diensten van Shopify kunnen gegevens ook worden doorgegeven aan Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc of Shopify (USA) Inc als onderdeel van verdere verwerking namens Shopify. In het geval van doorgifte van gegevens aan Shopify Inc. in Canada, wordt het adequate niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. en Shopify (USA) Inc. in de VS zijn gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Shopify naar:
https://www.shopify.de/legal/datenschutz

Gebruik van Paypal

Als u een bestelling in onze online winkels betaalt, voor zover mogelijk met PayPal, worden uw voor- en achternaam, leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres naast het door u te betalen bedrag aan PayPal (d.w.z. aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg) doorgegeven. Met de overdracht van de gegevens vindt de autorisatie van de betaling aan ons plaats tegenover PayPal (u heeft hiervoor een PayPal account nodig). Bovendien biedt PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via kredietkaarten te verwerken indien een gebruiker geen PayPal-rekening heeft.

De rechtsgrondslag voor de hiermee verband houdende gegevensverwerking is Art. 6 (1) b) DSGVO, d.w.z. dat de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst over een betaling van uw aankoop via PayPal.

De gegevens die aan PayPal worden doorgegeven, kunnen door PayPal aan kredietagentschappen worden doorgegeven. Deze toezending dient ter controle van de identiteit en de kredietwaardigheid. Meer informatie over het privacybeleid van PayPal vindt u op de website van PayPal:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Betaling met PayPal is optioneel. Waar mogelijk bieden wij een reeks andere betalingsmogelijkheden.

De rechtsgrondslag voor de hiermee verband houdende gegevensverwerking is Art. 6 (1) f) DSGVO (afweging van belangen, gebaseerd op ons belang om u effectieve en veilige betalingsmogelijkheden te bieden en, in deze context, fraude te voorkomen).

Gebruik van Klarna

Indien nodig, bieden wij u ook de mogelijkheid van betaling door "aankoop op rekening" via de dienstverlener Klarna (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden). Indien u besluit om op rekening te kopen, geeft u in het kader van uw overeenkomst met Klarna de persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer) door die noodzakelijk zijn voor de verwerking van de aankoop op rekening en een identiteits- en kredietcontrole, alsmede de gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van de aankoop op rekening (aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en belastingen in procenten) aan Klarna. Deze gegevens worden verzameld zodat Klarna een identiteits- en kredietcontrole kan uitvoeren en een factuur kan uitschrijven om uw aankoop te verwerken met de door u gevraagde factuurverwerking. Met betrekking tot identiteits- en kredietcontroles, kan Klarna informatie verkrijgen van de volgende kredietagentschappen:

(1) Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65203 Wiesbaden, Duitsland
(2) Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, P.O. Box 5001 66, 22701 Hamburg, Duitsland
(3) Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen, Duitsland
(4) infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland

Bij de keuze van de betaaloptie aankoop op rekening gebruikt Klarna naast een adrescontrole ook informatie over uw eerdere betalingsgedrag en waarschijnlijkheidswaarden over dit gedrag in de toekomst. De berekening van deze scorewaarden door Klarna geschiedt op basis van een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Hiervoor gebruikt Klarna onder andere ook uw adresgegevens. De details van de verwerking van uw gegevens door Klarna zijn te vinden in het privacybeleid van Klarna onder de volgende link:
https://www.klarna.com/de/datenschutz

De rechtsgrondslag voor de hiermee verband houdende gegevensverwerking is Art. 6 (1) b) DSGVO, d.w.z. dat de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de nakoming van uw overeenkomst met Klarna over een betaling van uw aankoop door aankoop op rekening bij Klarna. Daarnaast is de rechtsgrondslag Art. 6 (1) f) DSGVO (afweging van belangen, gebaseerd op het belang van Klarna om u effectieve en veilige betalingsmogelijkheden te bieden en in dit kader fraude te voorkomen).

Gebruik van de podcast hosting dienst Podigee
Wij gebruiken de podcast hostingdienst Podigee van de provider Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlijn, Duitsland. De podcasts worden van Podigee geladen of via Podigee verzonden. Het gebruik is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een veilige en efficiënte verstrekking, analyse en optimalisering van ons podcastaanbod in overeenstemming met de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 6 para. 1 lit. f. GDPR. Podigee verwerkt IP-adressen en apparaatinformatie om het downloaden/afspelen van podcasts mogelijk te maken en om statistische gegevens te verzamelen, zoals het aantal bekeken podcasts. Deze gegevens worden geanonimiseerd of gepseudonimiseerd voordat ze in de database van Podigee worden opgeslagen, tenzij dit noodzakelijk is voor de verstrekking van de podcasts.

Voor meer informatie en om u af te melden, zie het privacybeleid van Podigee:
https://www.podigee.com/de/about/privacy

myLeister AR-app

Welke gegevens worden opgeslagen

Op onze app bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich aan te melden voor digitale diensten en functies door persoonlijke informatie te verstrekken. Zodra u een Leister-app op uw apparaat downloadt en installeert, uw Leister-lasapparaat registreert en met de Leister-app verbindt, worden de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Registratie- of logingegevens (naam, bedrijf, contactgegevens incl. e-mailadres) overeenkomstig sectie "VII. Registratie" van het privacybeleid
(2) Registratie van Leister-apparaten (serienummer, artikelnummer, fabricagedatum, garantiegegevens);
(1) Gegevens over lasparameters Apparaat-specifiek (temperatuur, druk, verbindingskracht, breedtegraad, lengtegraad en het type lasmachine, enz;)
(4) Geolocatiegegevens over de locatie van uw werkstations en de daar verrichte activiteiten;
(5) Recepten (apparaatspecifieke lasparameterprofielen zoals tijd, temperatuur en lassnelheid enz.)
(2) andere gebruikersinput (zoals milieuomstandigheden, materialen, enz.);

In het kader van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens verkregen. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

XIII. Rechten van de betrokkene

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de Duitse wet op de gegevensbescherming. GDPR en hebt u de volgende rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke:

Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking om bevestiging vragen of persoonsgegevens over u door ons worden verwerkt. Indien er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u de verantwoordelijke voor de verwerking om informatie over het volgende verzoeken:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
4. de beoogde duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de duur van de opslag;
(5) het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig art. Artikel 46 van de GDPR in verband met de overdracht.

recht op correctie

U heeft jegens de verantwoordelijke voor de verwerking het recht op correctie en/of aanvulling indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon brengt de correctie onverwijld aan.

Recht om verwerking te beperken

U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden:

(1) indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
(2) de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer voor de doeleinden van de verwerking nodig heeft, maar u deze wel nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte; of
4) indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en het nog niet duidelijk is of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat. Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan door de verantwoordelijke voor de verwerking in kennis gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

recht op herroeping

a) Verplichting tot verwijdering

U kunt de voor de verwerking verantwoordelijke verzoeken de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te wissen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht dergelijke gegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

1. De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
(2) U herroept uw toestemming op grond waarvan de verwerking volgens. artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), DSGVO en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is.
(3) Zij stellen in overeenstemming met. artikel 21, lid 1, DSGVO en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of u bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DSGVO. Artikel 21, lid 2, DSGVO om bezwaar te maken tegen de verwerking.
(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
(5) Het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
(6) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, van de GDPR.

b) Informatie aan derden

Indien de voor de verwerking verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verantwoordelijk is op grond van. artikel 17, lid 1, van de verordening gegevensbescherming, neemt zij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, verzocht hebt om wissing van alle koppelingen naar, of kopieën of reproducties van, die persoonsgegevens.

c) Uitzonderingen

Het recht om gegevens te wissen bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

(1) het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
(2) om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel. 9(2)(h) en (i) en Art. 9, lid 3, van de GDPR;
(4) voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 7. artikel 89, lid 1, van de GDPR, voor zover het onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou kunnen maken of ernstig zou kunnen schaden; of;
(5) om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op informatie

Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen aan alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht deze gegevens door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming uit hoofde van. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO of Art. 9 para. 2 lit. a DSGVO of op een contract acc. Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO is gebaseerd en
2) de verwerking op geautomatiseerde wijze geschiedt.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde, op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO; dit geldt ook voor profilering op grond van deze bepalingen. De voor de verwerking verantwoordelijke zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte. Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt. U hebt de mogelijkheid om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

Recht om de verklaring van toestemming krachtens de gegevensbeschermingswetgeving in te trekken

U hebt het recht uw verklaring van toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet van toepassing indien het besluit;

(1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke,
2) is toegestaan bij de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, en die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te beschermen; of
(3) wordt gedaan met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën persoonsgegevens overeenkomstig Art. 9(1) van de GDPR, tenzij Art. 9(2)(a) of (g) van de GDPR van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen. Met betrekking tot de in de leden 1 en 3 bedoelde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van de kant van de voor de verwerking verantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep in rechte op grond van artikel 78 GDPR. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor ons bedrijf vindt u hier:

Functionaris voor gegevensbescherming SZ, OW, NW
Gotthardstrasse 21
6414 Oberarth

E-mail info@kdsb.ch
Telefoon nr. 41 41 662 74 16
Faxnummer +41 41 662 74 16

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep in rechte op grond van artikel 78 GDPR. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor ons bedrijf vindt u hier:

Commissie de la Protection de la Vie Privée
Rue de la Presse 35
1000 Brussel

E-mail commission@privacycommission.be
Telefoon nr. 32 2 274 48 00
Faxnummer +41 41 662 74 16

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep in rechte op grond van artikel 78 GDPR. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor ons bedrijf vindt u hier:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noord-Rijnland-Westfalen
Kavalleriestrasse 2-4
40213 Düsseldorf

E-mail poststelle@ldi.nrw.de
Telefoon nr. 49 0211 384 24-0
Faxnummer +41 41 662 74 16

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep in rechte op grond van artikel 78 GDPR. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor ons bedrijf vindt u hier:

DE GARANTIE VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Piazza di Monte Citorio 121
00186 Roma

E-mail urp@gpdp.it
Telefoon nr. 39 06 6967 71

XIV. Gegevensbeveiliging

Gegevensbeveiliging

Wij stellen alles in het werk om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen binnen het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de technische mogelijkheden. Uw persoonlijke gegevens worden gecodeerd verzonden. Wij willen er echter op wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Om uw gegevens te beveiligen, hanteren wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, die wij voortdurend aanpassen aan de stand van de techniek.

XV. Bekendmaking van gegevens aan derden, gegevensoverdracht naar derde landen

Bekendmaking van gegevens aan derden, gegevensoverdracht naar derde landen

In principe gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen binnen onze groep van ondernemingen. Indien en voor zover wij derden inschakelen bij de uitvoering van contracten (zoals logistieke dienstverleners) of om te reageren op uw precontractuele vragen, ontvangen zij alleen persoonsgegevens voor zover de overdracht noodzakelijk is voor de desbetreffende dienst. Indien wij bepaalde delen van de gegevensverwerking uitbesteden ("verwerking in opdracht"), verplichten wij de verwerkers in opdracht contractueel om de persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming en om de bescherming van de rechten van de betrokkene te waarborgen. Een gegevensoverdracht naar derde landen, die geen juweel zijn. Artikel 45 van de GDPR vindt niet plaats en is niet gepland. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Indien de verwerking gericht is op het sluiten van een overeenkomst/ precontractuele maatregel, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) lit. b DSGVO.

XVI. Gegevens uit open sollicitaties en algemene sollicitatieprocedures

Gegevens uit open sollicitaties en algemene sollicitatieprocedures

Persoonsgegevens uit sollicitaties worden tijdelijk opgeslagen met het oog op de verwerking van de procedure. In geval van tewerkstelling worden de gegevens toegevoegd aan het personeelsdossier en verder opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie. Indien de sollicitant niet in dienst wordt genomen, worden de verstrekte persoonsgegevens twee maanden na de verzending ervan (ongevraagde sollicitatie) of twee maanden na het einde van de sollicitatieprocedure gewist, tenzij de legitieme belangen van de verantwoordelijke in strijd zijn met deze procedure.

Indien de aanvrager bezwaar maakt tegen deze procedure, worden de toegezonden gegevens onmiddellijk gewist, tenzij de verwerking nog noodzakelijk is op grond van een wettelijke verplichting. Zijn aanvraag kan dan niet in aanmerking worden genomen in geval van verwijdering van de gegevens. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Indien de aanvraag gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) lit. b DSGVO.

XVII. Wijzigingen in onze verklaring inzake gegevensbescherming

Als gevolg van verdere technische ontwikkelingen en/of wijzigingen in wettelijke en/of officiële vereisten, kan het noodzakelijk worden deze informatie over gegevensbescherming aan te passen. De actuele versie is altijd beschikbaar op deze pagina.

Status 04/2021